Boeken
Je kunt je reis direct online reserveren via onze direct boekbare internetsite, www.amigoreizen.nl. Natuurlijk kun je ook telefonisch telefonisch reserveren. Alle boekingen zijn rechtsgeldig.

Telefoon: 078-684 53 50
Internet: www.amigoreizen.nl


Op aanvraag boeken
Als je bij ons een reis “op aanvraag” boekt, dan wordt dit beschouwd als definitieve boeking. Als de aanvraag akkoord komt, kan deze niet meer kosteloos worden geannuleerd. Eventuele meerkosten voor de aanvraag worden doorberekend.


Boek op tijd!
Voor al onze groepsreizen hebben we lang van te voren vliegtuigstoelen, treinplaatsen en hotelkamers gereserveerd. Wij moeten echter tijdig doorgeven hoeveel we daadwerkelijk nodig hebben. De rest van de stoelen en kamers moeten we teruggeven. Het is dan ook belangrijk op tijd te boeken, zodat je verzekerd bent van een plaats. Je loopt anders het risico geconfronteerd te worden met toeslagen voor duurdere tickets e.d. of een volgeboekte reis. Als je vroeg boekt, is er ook eerder zekerheid of je reis wel of niet doorgaat. Het is dus in jouw en ons belang om op tijd te boeken!


Minimum deelname bij reizen
Bij onze reizen geldt een minimum aantal deelnemers beneden welk aantal de reis niet kan worden uitgevoerd. Bij vlieg- en treinreizen is het minimum 15 deelnemers. Bij onvoldoende deelname behouden wij ons het recht voor de op deze website genoemde reizen tot drie weken voor vertrek te annuleren. Uiteraard adviseren onze reisspecialisten je graag bij het vinden van een aantrekkelijk alternatief.


Welke reis is geschikt?
Soms boekt een deelnemer voor een reis, die eigenlijk niet bij hem past. De reis voldoet dan niet aan je verwachtingen en is misschien ook wel lichamelijk te inspannend. Lees daarom altijd goed de informatie op de website en in de reisgids door, en laat je, als je vragen hebt, goed informeren door onze reisspecialisten. We benadrukken dat alle deelnemers zelfstandig aan de reis moeten kunnen deelnemen. Heb je hulp of begeleiding nodig, dan moet je hiervoor zelf een reisgenoot meenemen. Je medereizigers zijn zelf ook op vakantie en wij willen en kunnen geen aanspraak maken op hun diensten. Ook voor een reisleider is dergelijke (persoonlijke) begeleiding zwaar. Zij kunnen zeker een hand- en spandienst verlenen, maar niet de individuele begeleiding geven, die je misschien wel nodig hebt. Heb je hier vragen over? Bel gerust met AmiGO: 078 - 684 53 50.


Preferenties en essenties
AmiGO wil zoveel mogelijk tegemoet komen aan je speciale wensen (preferenties) die bij de boeking bekend worden gemaakt. In veel gevallen zijn we echter afhankelijk van de uiteindelijke dienstverleners, de hotellier bijvoorbeeld. Wij kunnen daarom ook niet garanderen dat je voorkeur wordt uitgevoerd. Is de wens zo belangrijk dat het wel of niet boeken van een reis ervan afhangt, dan is er sprake van een essentie. Dit kun je bij boeking aangeven. Meerkosten van een essentie € 27,- per boeking, in het geval van een medische essentie € 23,- per boeking.


Bijdrage reserveringen
Per boeking/factuur rekent AmiGO € 25,00 ANVR boekingskosten, tenzij anders vermeld.
Dieet en medicijngebruik
Als je een dieet gebruikt, laat ons dat dan tijdig weten. Wij zullen dit doorgeven aan je hotel, zodat zij rekening kunnen houden met jouw dieet. Wel duidelijk vermelden om welk dieet het gaat! Eventuele meerkosten voor een dieet dienen ter plaatse te worden afgerekend. Als je medicijnen gebruikt, neem dan voldoende mee. Voor alle zekerheid is het verstandig een recept in het Latijn bij je te hebben.


Kamerindeling m/v
AmiGO is een christelijke reisorganisatie. Door ons wordt de regel aangehouden dat ongehuwde deelnemers van verschillend geslacht niet bij elkaar op de kamer kunnen worden ingedeeld.


Persoonlijke gegevens
De ANVR-Consumentenvoorwaarden vereisen dat je persoonlijke gegevens verstrekt die van belang zijn voor het uitvoeren van de reis. Daaronder wordt niet alleen het opgeven van bijvoorbeeld leeftijd en geslacht verstaan, maar ook het melden van een lichamelijke of geestelijke handicap.


Aansprakelijkheid
Als je voor verschillende personen tegelijk boekt, is het goed te bedenken dat je wordt gezien als “hoofdboeker” en aansprakelijk bent voor het hele gezelschap. Minderjarige reizigers dienen aan te kunnen tonen dat ouders of voogden toestemming hebben verleend.


Vrijblijvend aanbod
De aanbieding van onze reizen is vrijblijvend en kan worden herroepen. Dat zal bijvoorbeeld moeten gebeuren als de reis is volgeboekt.


Voorbehoud
Onze reizen zijn in november/december ingekocht. Je zult begrijpen dat er gedurende het seizoen zaken kunnen wijzigen. Alle prijzen en informatie op deze website zijn onder voorbehoud van fouten en/of wijzigingen. Wij zullen je hier ook over informeren, mocht dit nodig zijn.


Tarieven
De prijzen van de reizen, vermeld op deze website, zijn gebaseerd op de gegevens die ons in november/december ter beschikking stonden. Mochten zich prijswijzigingen voordoen (bijv. olieprijzen, koerswijzigingen of wijzigingen in het BTW-percentage), dan behouden wij ons het recht voor die door te berekenen.


Koerswijzigingen
De reissommen van onze reizen zijn in oktober/november vastgesteld. Eventuele koerswijzigingen zijn voorbehouden en kunnen aan je doorberekend worden. 


Foto’s
AmiGO besteedt veel aandacht aan het selecteren van foto’s. Helaas slagen wij er niet altijd in om bij elke bestemming uitsluitend die foto’s te plaatsen, die betrekking hebben op de bestemming zelf. Het is mogelijk dat sommige foto’s afwijken van de exacte situatie ter plaatse.

Op deze website staan foto's van: Shutterstock, Dollarphotoclub, diverse regionele verkeesbureaus, databanken, zoekmachines, partners en deelnemers. Te goeder trouw proberen wij enkel beeldmateriaal te publiceren dat vrij van rechten te gebruiken is. Mocht je een foto tegenkomen waarvan je meent dat deze auteursechtelijk beschermd is of waarvan anderszins de rechten op gebruik geclaimd kunnen worden, dan verzoeken wij je vriendelijk ons hierop te attenderen. Wij zullen deze foto dan per direct van onze website verwijderen.


Paspoort en visa
Een geldig paspoort of een Europese Identiteitskaart heb je altijd nodig. Je bent zelf verantwoordelijk voor je reisdocumenten. Reizen op een verlopen paspoort mag niet meer. Ook al zijn de controles aan de grens praktisch verdwenen, je hebt een geldig paspoort of Europese Identiteitskaart nodig voor legitimatie bij controles of voor bankzaken.


Reisbescheiden
De benodigde reisbescheiden zullen in de regel uiterlijk tien dagen voor vertrek aan de deelnemers worden opgestuurd.


Verzekeringen
In de door ons gepubliceerde reissommen is geen reis-, ongevallen- en bagageverzekering en / of annuleringsverzekering inbegrepen. Het afsluiten van een annuleringsverzekering en reisverzekering is niet verplicht. Deze kunnen tegelijkertijd bij boeking bij AmiGO worden afgesloten.


(Aan)betaling
1. Na ontvangst van de bevestiging c.q. factuur dient iedere aangemelde passagier een bedrag (aanbetaling) te voldoen gelijk aan 15% van de totaal overeengekomen reissom en de premie van de annuleringsverzekering (excl. 21% assurantielbelasting en poliskosten € 3,50).
2. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de aanvang van de reis, zonder dat je hiervan bericht krijgt, in het bezit van het reisbureau zijn. Bij niet tijdige betaling zijn wij gerechtigd de geboekte reis (reizen) te annuleren. Reeds betaalde gelden worden dan niet gerestitueerd; de annuleringsbepalingen zijn dan onverminderd van toepassing.
3. Bij aanmelding binnen zes weken voor de aanvang van de reis moet terstond de gehele reissom worden voldaan. Je kunt niet annuleren door het niet voldoen/betalen van uw aanbetaling c.q. restantbetaling. Geef een annulering altijd schriftelijk of telefonisch door.
4. Indien de overeenkomst non-refundable reiselementen bevat, worden de non-refundable reiselementen na ontvangst van de aanbetaling voor de reiziger gereserveerd. Eventuele toeslagen tussen het moment van boeking en ontvangst van de aanbetaling worden doorberekend.
5. De reiziger die niet op het door de reisorganisator vermelde tijdstip aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan is van rechtswege in verzuim. De consequenties staan vermeld in artikel 10 van de ANVR-Reisvoorwaarden, welke van toepassing zijn op de overeenkomst.


Wijzigingen
1. Tot 28 dagen voor vertrek kunnen, voor zover mogelijk, wijzigingen worden aangebracht, waarvoor € 27,- per boeking in rekening wordt gebracht. Bij wijziging binnen deze 28 dagen worden in het algemeen de annuleringsbepalingen aangehouden.
2. Buiten genoemd bedrag zullen bovendien aan de deelnemer(s) in rekening gebracht worden de voor een verandering c.q. omboeking noodzakelijk gemaakte communicatiekosten.
3. Een reiziger kan om medische redenen als om andere redenen de reisoranisatie verzoeken om het reisaanbod te wijzigen. AmiGO Reizen is niet verplicht hier gehoor aan te geven. Als de wijziging wel doorgevoerd wordt, dan is de reiziger verplicht de aan de wijziging verbonden kosten te vergoeden. Deze kosten moeten vooraf aan het doorvoeren van de wijziging aan de reiziger bekend worden gemaakt.


Aanmelding
Aanmelding voor een reis vindt plaats door telefonische reservering of boeking via Internet. Alle boekingen zijn rechtsgeldig. Geschiedt de aanmelding (mede) ten behoeve van andere deelnemers, dan is de aanmelder (mede) en wel voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming hunner verplichtingen van alle door hem aangemelde deelnemers. Minderjarige deelnemers hebben toestemming nodig van één van de ouders of voogden.


Omboeken op eigen verzoek
In het geval een deelnemer besluit op eigen initiatief over te boeken naar een andere reis, dan worden de annuleringsvoorwaarden gehanteerd, met dien verstande dat de verzekeringen kunnen worden meegenomen naar de nieuwe reis, waarvoor wordt gekozen.


Annuleringen
1. Indien een aanmelding ongedaan wordt gemaakt, zijn per persoon de volgende annuleringskosten verschuldigd:
A Bij annulering tot de 42e dag (exclusief) voor de vertrekdag: de aanbetaling.
B Bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 35 % van de reissom.
C Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 40 % van de reissom.
D Bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 50 % van de reissom.
E Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 75 % van de reissom.
F Bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90 % van de reissom.
G Bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom.

Hiervoor geldt: indien je een annuleringsverzekering hebt, dekt je verzekering deze annuleringskosten (mits de reden van annulering onder de dekking valt); indien je geen annuleringsverzekering hebt, zijn de kosten van annulering voor je eigen risico en rekening.
Indien je een individuele (groeps)reis, een reis op maat of een reis met non-refundable reiselementen heeft geboekt, staan de afwijkende annuleringsvoorwaarden vermeld bij de desbetreffende reis, in de offerte en in de boekingsbevestiging.
Ook hiervoor geldt: indien je een annuleringsverzekering hebt, dekt je verzekering deze annuleringskosten (mits de reden van annulering onder de dekking valt); indien je geen annuleringsverzekering hebt, zijn de kosten van annulering voor je eigen risico en rekening.


Annuleringsuitkeringen
1. Indien men een annuleringsverzekering heeft afgesloten, kan men n.a.v. onderstaande zaken in aanmerking komen voor annuleringsuitkering:
A Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van de verzekeringsnemer zelf.
B Overlijden, ernstige acute ziekte van naaste familie in de eerste of tweede graad.
C Ernstige zaakschade door brand, explosie, blikseminslag o.i.d. waardoor aanwezigheid van de verzekerde dringend nodig is.
D Onvrijwillige werkloosheid van verzekerde na een vaste dienstbetrekking.
E Het door een werkeloze aanvaarden van een dienstbetrekking, min. 20 uur per week, voor min. ½ jaar.
F Uitvallen van het voor de reis te gebruiken privé-vervoermiddel door een van buiten komend onheil binnen 30 dagen voor vertrek.
G Het op medisch advies niet kunnen ondergaan van een inenting die voor het reisdoel vereist is.
H Het onverwacht ter beschikking krijgen van een huurwoning of onverwachte oplevering van een koopwoning, maar niet eerder dan 30 dagen voor aanvang en niet later dan 30 dagen na het einde van de reis.
I Uitkering voor niet genoten reisdagen onder bepaalde voorwaarden.
2. Een uitgebreide toelichting op de verzekeringsvoorwaarden kun je bij AmiGO opvragen.
3. Bij situaties zoals hierboven omschreven, is de persoon in kwestie verplicht hiervan telefonisch of schriftelijk binnen 3 x 24 uur melding te doen bij het kantoor waar de reservering heeft plaatsgevonden. Bewijsstukken met omschrijving van de aard en de aanvang van het voorval dienen overlegd te worden.
4. Bij het afbreken van de reis om gezondheidsredenen is de persoon in kwestie verplicht de medische indicatie van de behandelend geneesheer ter plaatse te overleggen.
5. Bij iedere reden van annulering is men de premie en poliskosten verschuldigd.


In de plaatsstelling
1. Indien een reiziger verhinderd is aan de reis deel te nemen, kan deze onder bepaalde voorwaarden op verzoek van de reiziger worden vervangen door een andere persoon.
2. De hierboven bedoelde in-de-plaatsstelling is mogelijk op de volgende voorwaarden:
A de andere persoon voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden; en
B het verzoek wordt uiterlijk zeven dagen voor vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
C de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de in-de-plaatsstelling.
3. De aanmelder, de reiziger en de derde die als plaatsvervanger van de oorspronkelijke reiziger optreedt, zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, respectievelijk de wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.


Uitsluiting en aansprakelijkheid
1. Wanneer blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische afwijkingen vertoont, dan wel zich aan wangedrag schuldig maakt, zodanig dat een goede uitvoering van de reis daardoor naar ons oordeel in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan deze deelnemer van (verdere) deelneming worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor zijn rekening. De betrokken deelnemer heeft dan geen recht op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan.
2. Het is voor ons helaas niet mogelijk enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor schade of letsel, berokkend aan de deelnemer(s), door welke oorzaak deze schade of dit letsel dan ook is ontstaan. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor het verlies, de diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen. Dit alles tast overigens niet de aansprakelijkheid aan van de vervoersmaatschappij en de hotelier volgens verdrag en / of wet.


Hotel / appartement
De kamers c.q. appartementen dienen ’s morgens om 10.00 uur te worden verlaten. Dit is om de kamers of appartementen voor de volgende gasten in orde te maken. Dit geldt ook voor nachtritten. Het kan voorkomen dat bij aankomst in je hotel ‘s morgens, je kamer nog niet gereed is. Normaal gesproken staat de kamer je vanaf 16.00 uur ter beschikking.


Klachten
Het bedenken en uitvoeren van jouw vakantie is voor het grootste deel mensenwerk. Aspecten als persoonlijke aandacht, zorg en begeleiding spelen een belangrijke rol. Iedereen doet zijn best om het je zoveel mogelijk naar de zin te maken, maar er kan natuurlijk altijd iets mis gaan. Probeer bij de beoordeling van je vakantie realistisch te blijven. Zo kun je bijvoorbeeld voor een lage reissom geen topkwaliteit verwachten. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de normen en waarden in het land van je keuze. In de ANVR-reisvoorwaarden staat dat je een tekortkoming zo spoedig mogelijk ter plekke bij de dienstverlener moet melden. Wordt de tekortkoming niet naar tevredenheid opgelost, dan is het belangrijk dat er door de reisleiding een klachtenrapport wordt opgesteld. Mocht je bij terugkeer in Nederland menen dat de klacht te ernstig was om er zo maar aan voorbij te gaan, of niet afdoende is opgelost, dan moet je zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden na afloop van de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, per brief of email worden ingediend. Indien beschikbaar voegt de reiziger een kopie van het klachtenrapport daarbij.

Informatie website
Aan deze website is veel aandacht besteed. Desondanks kan het voorkomen dat er fouten of vergissingen in staan. Vergissingen of fouten binden AmiGO op geen enkele manier.